Statsskulden

Riksgäldens ansvar är att förvalta statsskulden och hantera statliga garantier och lån. Vi hanterar också insättningsgarantin och investerarskyddet och är statens internbank för statliga myndigheter.

Varje höst fastställer riksdagen statens budget för nästa år efter förslag från regeringen. Det verkliga utfallet av statens betalningar kan dock avvika från budgeten.

Vår uppgift är att varje dag låna pengar när statens utgifter är större än inkomsterna (underskott) och betala av på statsskulden (amortera) när det finns ett överskott.

Statsskulden är den skuld som staten har byggt upp genom åren då utgifterna har varit större än inkomsterna.

När vi tar upp lån med kort löptid kallas de dagslån eller statsskuldväxlar. Lånen vi tar upp under längre tidsperioder kallas obligationer. Förutom att vi finansierar de dagliga betalningarna så tar vi också upp nya lån när gamla lån på statsskulden förfaller.

Statsskulden ska enligt lag förvaltas så att räntekostnaderna för skulden minimeras samtidigt som riskerna inte får bli för stora. Regeringen bestämmer riktlinjer för statsskuldens förvaltning som Riksgälden ska följa.

Riksgälden har inget inflytande över statsbudgeten.

Statsskuldens storlek

  • Den svenska statsskulden är 1 074 miljarder kronor ( 2019-07-31 ).

Statsskulden historik

Statsskulden storlek, länk till sidan Historik i diagram

Statsskuldens storlek sedan 1975

Historik i diagram

Fakta om Statslåneräntan