Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

Regeringen utvärderar statens upplåning och skuldförvaltning. Skrivelsen ska överlämnas till riksdagen senast den 25 april vartannat år. Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas, samt att förvaltningen ska ske inom ramen för de krav penningpolitiken ställer.

Håll dig informerad