Remissvar: Ny kärntekniklag

Riksgäldens svar till Miljö- och energidepartementet (Dnr M2019/00862/Ke)