Pressmeddelanden

 • december

  20 december 2017Krav och planer fastställda för hur bankerna ska hanteras i kris

  Riksgälden har beslutat om planer för hur banker och andra institut i Sverige ska hanteras i en kris och fastställt deras minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL). Riksgälden bedömer i nuläget att tio institut bedriver verksamhet som är kritisk för det finansiella systemet. Det innebär att staten behöver ta kontroll över dessa institut och hantera dem genom så kallad resolution om de hamnar i kris.

 • 7 december 2017Överskott för staten i november

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 17,0 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 18,7 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre skatteinkomster.

 • november

  7 november 2017Överskott för staten i oktober

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,7 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 5,8 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre skatteinkomster.

 • oktober

  25 oktober 2017Riksgälden lånar 2,5 miljarder dollar på 3 år till 1,911 %

  Riksgälden har emitterat treåriga obligationer för totalt 2,5 miljarder dollar (cirka 20,6 miljarder kronor) till en ränta på 1,911 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 25 oktober 2017Stark svensk ekonomi minskar statens lånebehov

  En stark tillväxt i svensk ekonomi medför att statsbudgeten väntas visa ett överskott på 28 miljarder kronor i år och 47 miljarder kronor nästa år, enligt Riksgäldens nya prognos. Detta medför att Riksgälden minskar upplåningen i bland annat statsobligationer.

 • 6 oktober 2017Överskott för staten i september

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,4 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av såväl högre skatteinkomster som lägre utgifter.

 • september

  29 september 2017Riksgälden föreslår att löptiden för statsskulden förlängs ytterligare

  Statsskuldens löptid bör förlängas ytterligare eftersom kostnadsfördelen med att låna kortfristigt har fortsatt att minska. Det skriver Riksgälden i förslaget till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018-2021, som nu överlämnas till regeringen.

 • 8 september 2017Kommentar om regeringens nya uppdrag till Riksbankskommitten

  Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning ska utredas och det får betydelse för Riksgäldens valutaupplåning för Riksbankens räkning. Riksgälden antar nu att valutaupplåningen inte kommer att upphöra.

 • 7 september 2017Överskott för staten i augusti

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 39,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att vidareutlåning till Riksbanken tidigarelades till juli.

 • augusti

  7 augusti 2017Underskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 10,1 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre nettoutlåning till myndigheter, vilken till viss del motverkades av att det primära lånebehovet blev lägre än väntat.

 • juli

  18 juli 2017Riksgälden lånar 2,75 miljarder dollar på 2 år till 1,525 %

  Riksgälden har emitterat tvååriga obligationer för totalt 2,75 miljarder dollar (cirka 23 miljarder kronor) till en ränta på 1,525 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 7 juli 2017Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 13,0 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre nettoutlåning till myndigheter.

 • juni

  20 juni 2017Statens lånebehov minskar 2018 då Riksbankens valutareserv dras ned

  Statsbudgeten kommer att visa ett underskott – ett nettolånebehov – på 17 miljarder kronor i år, för att sedan vända till ett överskott på 124 miljarder kronor 2018. Det pekar Riksgäldens nya prognos på. Det stora överskottet nästa år beror på att Riksgälden antar att de lån som tagits upp åt Riksbanken för att stärka valutareserven börjar betalas tillbaka. Därmed minskar statens upplåning i utländsk valuta kraftigt.

 • 8 juni 2017Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,5 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 34,0 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre inkomster. Det motverkades något av högre nettoutlåning till myndigheter.

 • maj

  8 maj 2017Överskott för staten i april

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 4,3 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 0,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre utbetalningar från myndigheter och lägre nettoutlåning till myndigheter än beräknat.

 • april

  7 april 2017Underskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 9,1 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av såväl lägre skatteinkomster som högre utbetalningar än beräknat.

 • mars

  29 mars 2017Riksgälden lånar 2 miljarder dollar på 3 år till 1,742 %

  Riksgälden har emitterat treåriga obligationer för totalt 2 miljarder dollar (cirka 18 miljarder kronor) till en ränta på 1,742 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

 • 7 mars 2017Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 42,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 48,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre nettoutlåning till myndigheter och något lägre skatteinkomster än beräknat.

 • februari

  23 februari 2017Riksgälden beslutar att efterställda obligationer ska användas vid bankkrishantering

  Riksgälden presenterar i dag ramverket för minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) för banker och vissa andra finansiella företag. Ramverket gör det tydligt att kostnaderna för en kris ska bäras av bankernas aktieägare och vissa typer av långivare, inte skattebetalarna. Banker som är viktiga för stabiliteten i det finansiella systemet behöver nu ersätta delar av sina befintliga obligationslån med obligationer som är efterställda.

 • 22 februari 2017Lägre underskott för staten 2017 ger minskad upplåning

  En fortsatt stark svensk ekonomi bidrar till att statsfinanserna utvecklas bättre än Riksgäldens tidigare bedömning. Underskottet i statsbudgeten väntas bli 20 miljarder kronor 2017, drygt 12 miljarder lägre än föregående prognos. Riksgälden minskar därför upplåningen i statsobligationer ytterligare.

 • 7 februari 2017Överskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,1 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre utbetalning av medlemsavgift till EU och tidigarelagda inbetalningar av jordbruksstöd från EU.

 • januari

  10 januari 2017Stort budgetöverskott och lägre statsskuld 2016

  Statens totala in- och utbetalningar under 2016 resulterade i ett överskott på 85,3 miljarder kronor. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 79,7 miljarder kronor. Skillnaden förklaras till större delen av högre skatteinkomster.