Pressmeddelanden

 • december

  11 december 2013Villkor för byten till realobligation SGB IL 3109

  Riksgälden introducerar en ny statsobligation SGB IL 3109 X% 1 Jun 2025. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras torsdagen den 30 januari kl. 16.20.

 • 6 december 2013Överskott för staten i november

  Statens betalningar visade ett överskott på 13,0 miljarder kronor i november vilket var 7,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos från oktober. Det beror främst på högre skatteinkomster och lägre vidareutlåning till Riksbanken.

 • 4 december 2013Riksgälden bildar ett vetenskapligt råd

  Riksgälden satsar nu på att stärka analysarbetet för att fortsätta utveckla verksamheten. Det nybildade vetenskapliga rådet består av tre ledamöter som ska fungera som rådgivare till verksledningen.

 • 4 december 2013Villkor för byten till statsobligation 1058

  Riksgälden introducerar en ny statsobligation SGB 1058 X% 12 May 2025. Auktionsvillkoren och kupongen publiceras onsdagen den 22 januari kl. 16.20.

 • november

  20 november 2013Riksgälden lånar ut drygt 1,3 miljarder dollar till Riksbanken

  Riksgälden emitterar en ny treårig obligation för 1 miljard euro till en ränta på 0,353 procent. Obligationen finansierar en vidareutlåning i dollar till Riksbanken som ersätter lån som förfaller.

 • 7 november 2013Underskott för staten i oktober

  Statens betalningar visade ett underskott på 7,4 miljarder kronor i oktober. Underskottet blev därmed 1,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos.

 • 6 november 2013Bytesvillkor för realobligation 3105 i december

  Riksgälden erbjuder marknadsvårdande byten för totalt 20 miljarder kronor innan lån 3105 blir kortare än ett år. Det första bytestillfället blir den 5 och 6 december på totalt 5 miljarder kronor. Under första halvåret 2014 kommer Riksgälden erbjuda ytterligare byten i 3105 på totalt 15 miljarder kronor.

 • oktober

  23 oktober 2013Minskat lånebehov efter Nordeaförsäljning

  Statens nettolånebehov blir 126 miljarder kronor i år. Det är 57 miljarder kronor lägre i jämförelse med Riksgäldens juniprognos i Statsupplåningsrapport 2013:2. Den viktigaste förklaringen är att försäljningen av statens aktier i Nordea gett statskassan 41 miljarder kronor.

 • 21 oktober 2013Riksgälden bjuder in till presskonferens om statens finanser den 23 oktober

  Riksgälden publicerar en ny prognos för statens finanser och upplåning onsdag den 23 oktober.

 • 7 oktober 2013Överskott för staten i september

  Statens betalningar visade ett överskott på 28,3 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6,2 miljarder kronor. Skillnaden på 34,5 miljarder kronor beror främst på att staten sålde aktier i Nordea. Dessutom minskade vidareutlåningen till Riksbanken och skatteinkomsterna blev högre än väntat.

 • september

  26 september 2013Skattebetalarna har fått betalt för krisstöd till bankerna

  När staten nu sålt hela aktieinnehavet i Nordea står det klart att skattebetalarna har fått betalt för den risk man tog genom att ge statligt stöd till banker i kris under perioden 2008-2009. Hittills har Riksgäldens åtgärder för att hantera de senaste årens kris i finanssektorn givit ett överskott på nästan 25 miljarder kronor till statskassan.

 • 6 september 2013Underskott för staten i augusti

  Statens betalningar visade ett underskott på 0,6 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 3,2 miljarder kronor. Skillnaden på 3,9 miljarder kronor beror främst på utlåning till Riksbanken. Myndigheternas löpande betalningar utvecklades starkare än prognos.

 • augusti

  22 augusti 2013Riksgälden lånar ut 3 miljarder dollar till Riksbanken

  Riksgälden emitterar 3 miljarder dollar (cirka 19,5 miljarder kronor) i ett nytt treårigt lån till en ränta på 1,053 procent. Refinansieringen avser lån som tidigare tagits upp för Riksbanken.

 • 9 augusti 2013Riksgälden förbereder för ny bankkrisreglering

  Riksgälden lägger i dag fram ett förslag till regeringen för hur Sverige ska kunna förbereda sig för EU:s nya regelverk för bankkrishantering. I rapporten till regeringen preciseras hur arbetet bör bedrivas för att en ny myndighet ska kunna påbörja sitt arbete första januari 2015 när krishanteringsdirektivet ska träda i kraft.

 • 7 augusti 2013Underskott för staten i juli

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 8,9 miljarder kronor i juli. Det var 4,4 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos som uppgick till 4,5 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på månatliga fluktuationer i utbetalningarna från ett fåtal statliga myndigheter.

 • juli

  5 juli 2013Underskott för staten i juni

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 6,4 miljarder kronor i juni. Det är 28,7 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på att staten har sålt aktier i Nordea för 19,5 miljarder kronor. Dessutom minskade vidareutlåningen till Riksbanken samtidigt som skatteinkomsterna blev högre.

 • juni

  19 juni 2013Auktionsvolymer i statsobligationer ligger fast efter statliga försäljningar

  Statens försäljning av aktieinnehaven i Nordea och Vectura ger 20,4 miljarder kronor som på kort sikt hanteras inom Riksgäldens likviditetsförvaltning och genom lägre emissionsvolymer i statsskuldväxlar. Intäkterna kommer successivt att användas för att betala förfallande lån och utbudet av statsobligationer är fortsatt stabilt.

 • 18 juni 2013Små förändringar av lånebehovet

  Statens nettolånehov ökar med 18 miljarder kronor till 183 miljarder kronor i jämförelse med Riksgäldens prognos i februari. Nästa år beräknas nettolånebehovet uppgå till 65 miljarder kronor. Det är 2 miljarder kronor mer än i förra prognosen. Upplåningen i statsobligationer är oförändrad.

 • 14 juni 2013Riksgälden bjuder in till presskonferens om statens finanser den 18 juni

  Riksgälden publicerar en ny prognos för statens finanser och upplåning tisdag den 18 juni.

 • 10 juni 2013Överskott för staten i maj

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 22,7 miljarder kronor i maj. Det var 4,8 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev större än prognostiserat.

 • maj

  30 maj 2013Riksgälden vill ha tydligare regler för valutareserven

  Reglerna för när och hur Riksbanken kan vända sig till Riksgälden för att förstärka valutareserven bör förtydligas och framgå i lag. Reglerna bör säga att Riksgälden ska återställa valutareserven när delar av den använts för utlåning. Det skriver Riksgälden i sitt remissvar till regeringen.

 • 23 maj 2013Makrotillsynen till en enda myndighet

  Ansvaret för makrotillsynen över finansmarknaden bör inte splittras mellan Finansinspektionen och Riksbanken som Finanskriskommittén föreslår. Det framgår av Riksgäldens svar på kommitténs första delbetänkande. I stället bör ansvaret ges till en myndighet under regeringen, förslagsvis Finansinspektionen.

 • 8 maj 2013Underskott för staten i april

  Statens nettolånebehov blev 0,8 miljarder kronor i april. Det var 18,6 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror främst på högre vidareutlåning till Riksbanken, samt lägre skatteinkomster och lägre utdelningar på statens aktier.

 • april

  8 april 2013Överskott för staten i mars

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 5,8 miljarder kronor i mars. Det var 15,5 miljarder kronor högre än Riksgäldens prognos som var ett underskott på 9,7 miljarder kronor. Skillnaden beror på förskjutningar av betalningar mellan februari och mars, högre skatteinkomster och lägre utbetalningar från ett antal myndigheter.

 • mars

  21 mars 2013Riksgälden lånar 1 miljard dollar till Riksbanken

  Riksgälden emitterar 1 miljard dollar (cirka 6,5 miljarder kronor) i ett nytt treårigt lån till en ränta på 0,486 procent. Det är en del av refinansieringen av lån som tidigare tagits upp för Riksbankens räkning.

 • 7 mars 2013Överskott för staten i februari

  Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,6 miljarder kronor i februari. Det var 10,9 miljarder kronor mindre än Riksgäldens prognos. Skillnaden beror till största del på förskjutningar av betalningar mellan februari och mars.

 • februari

  20 februari 2013Riksgälden lånar 3 miljarder dollar till Riksbanken

  Riksgälden emitterar 3 miljarder dollar (ca 19 miljarder kronor) i ett nytt femårigt lån till en ränta på 1,044 procent. Lånet är en del av vidareutlåningen till Riksbanken.

 • 20 februari 2013Oförändrad upplåning i statsobligationer

  Statens upplåning ökar under 2013 och 2014. Det beror framför allt på att vidareutlåningen till Riksbanken utökas med 100 miljarder kronor. Upplåningen i statsobligationer är oförändrad på 74 miljarder kronor 2013 och 84 miljarder kronor 2014.

 • 19 februari 2013Riksgälden bjuder in till presskonferens om statens finanser den 20 februari

  Riksgälden publicerar en ny prognos för statens finanser och upplåning onsdag den 20 februari och håller i samband med det en presskonferens

 • 7 februari 2013Underskott för staten i januari

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 96,3 miljarder kronor i januari. Det var 75,0 miljarder kronor mer än Riksgäldens prognos, vilket förklaras av vidareutlåning till Riksbanken på 73,2 miljarder kronor.

 • 4 februari 2013Fortsatt toppbetyg för Riksgäldens skuldförvaltning

  Riksgäldens skuldförvaltning har fortsatt högt förtroende bland återförsäljare och investerare enligt TNS Sifo Prosperas undersökning för 2012. Vår information om statens lånebehov och finansiering och ett konsekvent agerande är våra främsta styrkor och får betyget utmärkt.

 • januari

  31 januari 2013Riksgälden vill sänka kommunernas kostnader

  Riksgälden vill kunna ge lån till kommuner och landsting för medfinansiering av infrastrukturprojekt. Det skulle kunna minska kommunernas kostnader.

 • 25 januari 2013Riksgälden lånar 35 miljarder kronor till Riksbanken

  Riksgälden emitterar 4 miljarder euro (ca 35 miljarder kronor) i ett nytt femårigt lån till en ränta på 0,931 procent. Lånet är en del av vidareutlåningen till Riksbanken.

 • 22 januari 2013Riksgälden lånar ut 100 miljarder till Riksbanken

  Riksgälden kommer att låna upp 100 miljarder kronor för Riksbankens räkning för att förstärka valutareserven. Sveriges ekonomi är så stark att det inte kommer i konflikt med statens ordinarie upplåning. Riksgälden ifrågasätter emellertid Riksbankens analys.

 • 16 januari 2013Villkor för kompletterande byten till lån 1057

  Riksgälden erbjuder ytterligare byten till lån SGB 1057 (1.5 % 13 Nov 23) som blir det nya tioåriga referenslånet den 20 mars. Den första bytesauktionen blir den 7 mars, följt av ytterligare tre bytestillfällen.

 • 9 januari 2013Mindre underskott än beräknat i december

  Statens betalningar resulterade i ett underskott på 79,3 miljarder kronor i december. Det är 8,1 miljarder kronor mindre än Riksgäldens prognos på 87,5 miljarder kronor. För helåret 2012 blev underskottet 24,9 miljarder kronor [1], vilket kan jämföras med Riksgäldens prognos på 27,6 miljarder kronor.