Pressmeddelanden

 • december

  20 december 2004Riksgäldskontoret utser återförsäljare för 2005

  Riksgäldskontoret har i dag utsett återförsäljare i nominella statsobligationer, statsskuldväxlar och realobligationer.

 • 9 december 2004Löptiden i den nominella statsskulden minskas till 2,5 år och valutaskulden amorteras med 25 miljarder kronor under 2005

  Riksgäldskontorets styrelse har i dag beslutat om den operativa inriktningen för statsskuldens förvaltning 2005. I linje med regeringens riktlinjer sänks durationen i den nominella delen av statsskulden från nuvarande 2,7 till 2,5 år. Valutaskulden amorteras med 25 miljarder kronor per år och satsningen på realobligationer fortsätter.

 • 7 december 2004Något mindre överskott än väntat i november

  Statens betalningar i november gav ett överskott på 0,5 miljarder kronor. Det är 1,3 miljarder mindre än Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • november

  5 november 2004Lånebehovet mindre än prognos i oktober

  Statens betalningar i oktober gav ett underskott på 4,1 miljarder kronor. Det är 2,1 miljarder mindre än Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • oktober

  27 oktober 2004Fortsatta underskott i statsbudgeten

  Riksgäldskontorets lånebehovsprognos för 2004 pekar på ett underskott på 57 miljarder kronor. För 2005 beräknas lånebehovet bli 46 miljarder kronor. Minskningen mellan åren förklaras i huvudsak av lägre räntebetalningar på statsskulden samt växande skattebaser. Emissionsvolymerna i nominella statsobligationer sänks från 4 till 3,5 miljarder per auktion under förutsättning att regeringen följer Riksgäldskontorets förslag att förkorta durationen från 2,7 till 2,5 år i sitt riktlinjebeslut.

 • 7 oktober 2004Lånebehovet mindre än prognos i september

  Statens betalningar i september gav ett underskott på 7,6 miljarder kronor. Det är 3,8 miljarder mindre än Riksgäldskontorets prognos.

 • september

  30 september 2004Nya ramavtal för betalkort och inköpskort i staten

  Ramavtal för betalkort har tecknats med SEB Kort AB, American Express Services Europe Ltd., FöreningsSparbanken AB och Nordea Finans Sverige AB.

 • 30 september 2004Kortare löptid, 15 procent valutalån och 20-25 procent reallån i statsskulden

  Riksgäldskontoret har i dag lämnat sitt årliga förslag till regeringen om riktlinjer för statsskuldens förvaltning. En nyhet i förslaget är att Riksgäldskontoret anger andelstal för skuldens sammansättning. Enligt förslaget bör andelen valutalån långsiktigt ligga kring 15 procent och andelen reallån kring 20-25 procent. Valutaamorteringen nästa år föreslås bli 25 miljarder kronor. Förslaget innebär också att riktvärdet för durationen i den nominella kron- och valutaskulden ska sänkas från 2,7 till 2,5 år.

 • 22 september 2004Nya premieobligationer

  Idag börjar Riksgäldskontoret sälja nya premieobligationer. En premieobligation kostar 1 000 kronor. Fyra gånger per år är det dragning. Köparen kan i varje dragning vinna upptill en miljon kronor, skattefritt. När lånets löptid är slut efter ca tre år betalas hela köpesumman tillbaka.

 • 7 september 2004Lånebehov enligt prognos i augusti

  Statens betalningar i augusti gav ett underskott på 15,7 miljarder kronor. Det är 0,2 miljarder mer än Riksgäldskontorets prognos. De senaste tre månaderna har lånebehovet utvecklats i stort sett enligt årsprognosen på 64 miljarder kronor. Den ackumulerade avvikelsen uppgår bara till 0,6 miljarder kronor.

 • augusti

  19 augusti 2004Villkor för byten till nytt statsobligationslån

  Riksgäldskontoret introducerar, som tidigare meddelats i Statsupplåning - prognos och analys 2004:2, en ny statsobligation (1049) med förfall 2015-08-12. Auktionsvillkoren publiceras onsdag kl. 16.20 veckan före emissionstillfället. Kupongen meddelas i samband med annonseringen av auktionsvillkoren.

 • 6 augusti 2004Lånebehov enligt prognos i juli

  Statens betalningar i juli gav ett underskott på 0,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • juli

  7 juli 2004Lånebehov enligt prognos i juni

  Statens betalningar i juni gav ett överskott på 2,4 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • juni

  16 juni 2004Ökad statsskuld trots bättre tider

  Efter flera års försämring av statens finanser och ökat lånebehov pekar Riksgäldskontorets första prognos för 2005 på en viss förbättring. Lånebehovet under 2005 beräknas bli 43 miljarder kronor jämfört med 64 miljarder kronor i år.

 • 8 juni 2004Riksgäldskontoret väljer Storåkers McCann AB som reklambyrå

  Riksgäldskontoret har beslutat att välja Storåkers McCann AB som leverantör i den upphandling av reklambyråtjänster som avslutas idag.

 • 7 juni 2004Större överskott än väntat i maj

  Statens betalningar i maj gav ett överskott på 13,9 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • maj

  17 maj 2004Fördelning av duration mellan nominell kronskuld och valutaskuld

  Riksgäldskontoret har fattat beslut om att förändra fördelningen av duration mellan nominell kronskuld och valutaskulden. Durationen i nominella kronskulden har höjts från 2,9 till 3,0 år och valutaskuldens duration har sänkts från 2,3 till 2,0 år.

 • 12 maj 200410 år med realobligationer - en ny tillgångsklass har etablerats

  Det är nu 10 år sedan Riksgäldskontoret introducerade realobligationer. Då var det få stater som emitterade realobligationer. I dag har de flesta stora länder introducerat den nya tillgångsklassen.

 • 7 maj 2004Större överskott än väntat i april

  Statens betalningar i april gav ett överskott på 7,8 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • april

  7 april 2004Mindre lånebehov än väntat i mars

  Statens betalningar i mars gav ett lånebehov på 0,6 miljarder kronor, vilket är 2,1 miljarder mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • mars

  17 mars 2004Underskattade förlustrisker inom statens utlåning

  Riksrevisionen har idag lämnat en anmärkning på Riksgäldskontorets (RGK:s) årsredovisning avseende utlåningen med kreditrisk. RGK redovisar för närvarande dessa lån i nominella termer, dvs. till de belopp som faktiskt lånats ut. Totalt har RGK på uppdrag av riksdagen lånat ut knappt 9 miljarder kronor, men det är osäkert om hela det utlånade beloppet kommer att återbetalas. Riksrevisionen anser därför att god redovisningssed innebär att lånen tas upp till ett lägre värde.

 • 9 mars 2004Ny förvaltare till RGK:s program för extern förvaltning av valutaskulden

  Riksgäldskontoret anlitar sedan den 1 mars i år en ny förvaltare, Bridgewater, i sitt program för extern förvaltning av valutaskulden. Bridgewater blir därmed den sjätte förvaltaren i programmet och kommer att sköta förvaltningen baserat på ett skuldbelopp av 6 miljarder kronor. Av de 200 miljarder valutaskuld som är föremål för aktiv förvaltning ligger nu totalt 36 miljarder på extern förvaltning. Genom att ta aktiva positioner på de internationella kapitalmarknaderna strävar RGK efter att reducera räntekostnaderna för valutaskulden.

 • 5 mars 2004Mindre överskott än väntat i februari

  Statens betalningar under februari gav ett överskott på 9,3 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos. Det lägre överskottet förklaras främst av mindre nettoskatteinbetalningar än väntat.

 • februari

  25 februari 2004Statsskulden fortsätter att öka

  Riksgäldskontorets reviderade prognos för lånebehovet 2004 pekar på ett underskott i statens betalningar på 68 miljarder kronor. Det är 12 miljarder mer än i oktoberprognosen. Det ökade lånebehovet beror främst på att skatteintäkterna förväntas utvecklas svagare än tidigare prognostiserat. Emissionsvolymerna i nominella statsobligationer blir tills vidare oförändrade 4 miljarder kronor per auktion. Statsskulden beräknas bli 1 301 miljarder kronor i slutet av 2004

 • 16 februari 2004Standard & Poor´s höjer Sveriges kreditbetyg

  Kreditinstitutet Standard & Poor´s har höjt Sveriges kreditbetyg för upplåning i utländsk valuta till AAA. Det är det högsta möjliga kreditbetyget. Sverige har sedan tidigare högsta betyg (Aaa) hos Moody´s.

 • 10 februari 2004Stora besparingar i valutaförvaltning och privatmarknadsupplåning under 2003

  Riksgäldskontorets aktiva förvaltning av valutaskulden gav en vinst på över 900 miljoner kronor och upplåning från privatpersoner sänkte kostnaden för statsskulden med 260 miljoner kronor. Det är några resultat som Riksgäldskontoret presenterar i sin årsredovisning för 2003. Den har i dag lämnats till regeringen.

 • 6 februari 2004Mindre lånebehov än väntat i januari

  Statens betalningar under januari gav ett lånebehov på 33,0 miljarder kronor, vilket är 6,6 miljarder mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

 • januari

  23 januari 2004Varning för Premie Invest

  Riksgäldskontoret avråder alla från att köpa premieobligationer från Premie Invest. Den som vill köpa premier på avbetalning kan låna i en bank och använda premierna som säkerhet upptill 90 procent av inköpspriset. Det är både säkrare och betydligt billigare.

 • 12 januari 2004Budgetunderskottet 46 miljarder 2003

  Statsbudgeten visade ett underskott på 46 miljarder kronor under 2003, vilket är 47 miljarder sämre än 2002. Underskottet justerat för tillfälliga betalningar ökade lika mycket. Senast statsbudgeten visade underskott var 1997. Statsskulden ökade med 25 miljarder och uppgick vid årsskiftet till 1 229 miljarder kronor. Det motsvarar 51 procent av BNP.

 • 8 januari 2004Riksgäldskontoret utser återförsäljare i realobligationer för 2004

  Riksgäldskontoret har idag utsett Danske Consensus, E. Öhman J:or Fondkommission, FöreningsSparbanken, Nordea, SEB och Svenska Handelsbanken till återförsäljare i realobligationer under år 2004.

 • 7 januari 2004Byte av lån 1035 mot statsskuldväxlar

  Riksgäldskontoret kommer som tidigare meddelats att erbjuda byten i lån 1035 (6 %, 9 februari 2005) mot statsskuldväxlar under perioden 9 - 13 februari 2004.