Riksgälden välkomnar förslaget att stärka bankernas motståndskraft

27 augusti 2018

Finansinspektionen föreslår att den kontracykliska kapitalbufferten höjs med 0,5 procentenheter till 2,5 procent. Riksgälden välkomnar detta. Syftet med kapitalbuffertar är att stärka bankernas motståndskraft och motverka framtida finanskriser.

Finansinspektionen bedömer att riskerna i det svenska finansiella systemet är fortsatt förhöjda. De låga räntorna och investerarnas jakt på avkastning har drivit upp risktagandet. Dessutom har den totala utlåningen till hushåll och icke-finansiella företag vuxit snabbare än vad Finansinspektionen bedömer vara långsiktigt hållbart.

Rätt tid att vidta åtgärder

Riksgälden delar den här analysen och är positiv till en höjning. Det är i goda tider åtgärder ska sättas in för att stärka motståndskraften i det finansiella systemet. Riksgälden påpekar dock att låga räntor på svenska statsobligationer i sig inte behöver vara en indikation på att systemriskerna i det svenska finansiella systemet ökat. Svensk ekonomi har utvecklats starkt de senaste kvartalen, statsfinanserna är goda och sedan mars 2016 har statsskulden minskat med drygt 125 miljarder kronor fram till juli 2018.

Läs Riksgäldens remissvar