Ändringar i föreskrifterna om resolution

18 januari 2016

Riksgäldens föreskrifter om ändringar i föreskrifterna om resolution är beslutade och publicerade. Genom föreskrifterna genomförs delar av EU:s krishanteringsdirektiv i svensk rätt.

Ändringarna innebär att det införs nya bestämmelser om riskjustering av resolutionsavgifter. Bestämmelserna berör vissa EES-filialer och värdepappersbolag.