Vi erbjuder en bra arbetsplats

Foto på tre personer

Riksgälden erbjuder stimulerande och kvalificerade arbetsuppgifter med möjlighet till specialisering bland annat inom finansiella frågor som skuldförvaltning, kreditriskbedömningar, riskanalyser och finansiella prognoser.

Förutom finansiell verksamhet har vi en stor IT-avdelning som arbetar med utveckling, systemförvaltning och drift av våra många system. Vi har även medarbetare som specialiserar sig inom exempelvis personalfrågor, kommunikation och marknadsföring.

Medarbetarna tycker att Riksgälden är en motiverande arbetsplats där man tar ansvar och initiativ. Ledarskap och medarbetarskap ska präglas av öppenhet, respekt, jämbördighet och professionalism.

Kompetens

Vi är en kunskapsorganisation och därför är rätt och hög kompetens en av våra viktigaste strategiska framgångsfaktorer. Utvecklingen inom den finansiella sektorn är snabb och vi erbjuder fortlöpande kompetensutveckling. Vi arbetar både med intern kunskapsöverföring, interna och externa kurser. Varje år tar chef och medarbetare tillsammans fram individuella utvecklingsplaner så att alla har rätt kompetens.

Trygghet och hälsa

Vi strävar efter en trygg och hälsosam arbetsplats och arbetar aktivt med friskvård. Vi följer, eller överträffar, arbetsmiljöregler och arbetar i en modern kontorsmiljö.

Mångfald och lika villkor

Hos oss ska alla ha lika villkor och möjligheter. Vi arbetar aktivt för en jämställd arbetsplats. Nu är vi lika många kvinnor som män och har 55 procent kvinnor och 45 procent män i ledande befattningar.

Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet mellan dem som gör mångfalden till en framgångsfaktor. Vi accepterar inte diskriminering, sexuella och etniska trakasserier eller någon annan form av kränkande behandling.

Tillgänglighet

Oavsett om du har ett funktionshinder eller inte ska du kunna ta del av vår verksamhet och service och arbeta på Riksgälden. Vi ska verka för att våra lokaler är tillgängliga, både för besökare och medarbetare. Vi anpassar arbetsplatsen efter medarbetarens behov.

Arbetsliv och föräldraskap

Vi arbetar med att skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och föräldraskap, bland annat genom att erbjuda extra föräldrapenningstillägg och att uppmuntra pappor att ta ut föräldraledighet.

Förmåner på Riksgälden

Som anställd får du bland annat: 

  • 1 timmes friskvård/vecka på arbetstid
  • Subventionerat motionsbidrag och massage
  • TIllgång till kultur- och sportaktiviteter
  • Generösa semestervillkor (28-35 dagar)
  • Extra föräldrarpenningstillägg
  • Ersättning för receptbelagda läkemedel och läkarvård