Tillsatta jobb

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna. Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

  • 2017-02-27 Chef Finansiell Stabilitet och Konsumentskydd (Dnr 2017/253)
  • 2017-03-08 Analytiker, skuldförvaltning Riksgälden (Dnr 2016/1393)

Överklagan
Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.