Upphandling

Riksgälden är en statlig myndighet och ska vid köp av varor och tjänster upphandla enligt särskilda regler och krav. Vi upphandlar både genom avrop från statliga ramavtal och genom egna upphandlingar. 

Pågående upphandlingar

Riksgäldens upphandlingar finns samlade hos Visma TendSignRiksgäldens upphandlingar finns samlade hos Visma (öppnas i nytt fönster).

Avrop och inköp

Vi upphandlar både genom avrop från statliga ramavtal och genom egna upphandlingar. Hur vi gör en upphandling beror bland annat på vad vi ska upphandla och värdet av det vi ska upphandla.

Om du har frågor

Om du har frågor om en specifik upphandling, har lämnat in ett anbud eller en anbudsansökan och undrar över något, vänd dig till den som står som kontaktperson för upphandlingen. Kontaktuppgifter finns i annonsen eller annat upphandlingsmaterial som du har fått.

Ta del av material

Om du vill ha ut material (allmänna handlingar) från upphandlingar kan du kontakta Riksgäldens registrator per e-post riksgalden@riksgalden.se eller den kontaktperson som står angiven i den enskilda upphandlingen.

Under en pågående upphandling gäller sekretess för alla uppgifter som anbudssökande eller anbudsgivare lämnar till oss. Efter att en upphandling har avslutats blir materialet i ärendet offentligt. Vissa uppgifter i ett ärende kan dock omfattas av sekretess även efter att en upphandling är avslutad.

Annonsering

Vi annonserar egna upphandlingar i databasen TendSign. TendSign vidarebefordrar den aktuella annonsen till EU:s databas för publicering av offentliga upphandlingar, TED, och EU:s officiella tidning, EUT S. Det kan dock pågå upphandlingar som inte annonseras, till exempel avrop från ramavtal och direktupphandling.

Upphandlingspolicy

Riksgäldens upphandlingspolicy

Statliga ramavtal

De statliga ramavtalen finns på Avropa.se, den statliga inköpssamordningens webbplats.

Avropa

Offentlig upphandling

Konkurrensverket har allmän information om offentlig upphandling.

Konkurrensverket