Säkerhet

Riksgälden är en central del i statens finansiella system. Därför måste informationen i verksamheten hanteras på ett säkert sätt. Kunder ska också vara trygga med hur personuppgifter hanteras och Riksgäldens lokaler ska vara trygga och säkra.

Informationshantering

Information är en av Riksgäldens viktigaste strategiska resurser och information hanteras så att obehöriga inte kan komma åt den. Arbetet med att identifiera och säkra tillgångar, resurser och processer har därför stort fokus på informationssäkerhet och informationsklassificering.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser är en central del av säkerhetsarbetet. Riksgälden identifierar brister så att åtgärder kan sättas in.

Personuppgiftssäkerhet

Information om kunder behandlas så att ingen obehörig kan komma åt den. Riksgälden följer Dataskyddsförodningen, DSF för behandling av personuppgifter och har stränga krav på IT-säkerhet och sekretess, både internt och på leverantörer.
Läs mer om Riksgäldens personuppgiftsbehandling.

Säkra lokaler

Medarbetare och besökare ska vara trygga i Riksgäldens lokaler. Riksgälden arbetar löpande med att se över skydd och följer regelverk inom området.

Krisberedskap

Riksgälden har höga krav på att bedriva verksamheten även i kris samt vid höjd beredskap och ytterst krig. Därför är krisberedskap en viktig del i säkerhetsarbetet och samarbete med andra myndigheter sker för att säkerställa att Riksgäldens del i det finansiella systemet alltid fungerar.

Kontinuitetsplanering

För att ha en god krisberedskap arbetar Riksgälden med kontinuitetsplanering. Arbetet går ut på att motverka avbrott i verksamheten och att skydda kritiska processer mot effekter av oförutsedda allvarliga störningar eller katastrofer.

Samarbeten

Riksgälden deltar i samarbeten mellan myndigheter och den privata sektorn som ska se till att det finansiella systemet fungerar även i krissituationer. Den erfarenhet och kunskap som finns i dessa grupper bidrar till att samordna Riksgäldens egen kontinuitetsplanering med omvärlden.

Samverkansforumen är ”Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp” (FSPOS) och ”Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet” (SOES).