Så arbetar vi

Riksgälden styr verksamheten strategiskt för att följa vårt regelverk och nå goda resultat. Vi arbetar efter policyer och riktlinjer som beskriver ansvarsområden, risker, jämställdhet och etik. 

Arbetsordning

Våra arbetsordningar beskriver hur organisationen är uppbyggd och vem som ansvarar för vad, så att ansvar och uppgifter blir tydliga. Styrelsen beslutar om en övergripande arbetsordning och riksgäldsdirektören om en kompletterande intern arbetsordning. Avdelningarna ansvarar för var sin arbetsordning.

Policyer

Policyer vägleder oss i områden som till exempel etik, säkerhet och mångfald på en övergripande nivå. En policy är grunden för hur vi ska agera i viktiga frågor. Riktlinjer kompletterar policyer och ger konkreta råd till medarbetarna.

Verksamhetsplan

Riksgäldens verksamhetsplan beskriver verksamhetens fokus och mål, större projekt och arbetsuppgifter under året. Den är grunden för det dagliga arbetet.

Intern styrning

I policyn för intern styrning och kontroll beskriver vi hur Riksgälden arbetar med kontrollmiljöfrågor, styrande dokument och ansvarsfördelning.

Policy för intern styrning och kontroll

Riskhantering

Läs mer om hur vi strategiskt arbetar med riskhantering. Här finns också vår finans- och riskpolicy.

Riskhantering

Miljö

MiljöpolicyLadda ner miljöpolicy, pdf-format (öppnas i nytt fönster)