Operativa risker

Operativa risker orsakas av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Riksgälden analyserar operativa risker löpande.

Riskanalys

Riksgälden analyserar operativa risker bland annat i samband med verksamhetsplaneringen, i projekt och inför större förändringar. Analyserna bygger på en metod för självutvärdering av verksamheten. Med stöd av metoden identifieras och värderas risker. Vidare planeras och prioriteras åtgärder för att reducera riskerna. Riksgälden arbetar aktivt med att sänka risknivån och följer regelbundet upp analyserna. 

Processkartläggning

Genom processkartläggningar dokumenteras den interna kontrollmiljön. Kartläggningarna utgör även ett underlag för värdering och hantering av operativa risker i den dagliga verksamheten.

Incidentrapportering

För att få en samlad bild av Riksgäldens operativa risker rapporterar medarbetarna incidenter i verksamheten. Incidenterna sammanställs och kopplas till riskanalysen.

Information om risk till styrelse och ledning

Styrelse och ledning informeras löpande om aktuell riskstatus. De får också ta del av incidenter som har haft stor påverkan på verksamheten tillsammans med de åtgärder som vidtagits.