Riskhantering

Riksgälden arbetar med två huvudtyper av risker: finansiella och operativa risker. Ett systematiskt arbete sker löpande med att kartlägga, åtgärda och följa upp dessa risker. 

Riskhantering är centralt eftersom kostnaderna för förvaltningen av statsskulden, hanteringen av statens betalningssystem och prissättningen av garantier och krediter bland annat beror på förmågan att bedöma och hantera risker. Dessutom uppstår risker löpande i verksamheten genom Riksgäldens egna handlingar och beslut. 

Målet för riskhanteringen är att Riksgälden ska ha en god intern styrning och kontroll genom en effektiv och ändamålsenlig riskhantering i enlighet med marknadspraxis.

Identifiera risker

Ett första steg i riskhanteringen är att identifiera vilka olika risktyper som uppstår i verksamheten. Riksgälden arbetar med två huvudtyper av risker:  

  • Finansiella risker: risker kopplade till statsskuldsförvaltningen, statens betalningssystem och statliga garantier och lån.
  • Operativa risker: risker till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Riksgäldens riskkarta  illustrerar de risker som hanteras. Riskkartan finns även i Finans- och riskpolicyn, där det också finns definitioner av riskerna.

Hantera och kontrollera risker

För att hantera och kontrollera risker arbetar Riksgälden med enhetliga metoder och modeller, interna styrdokument samt en väl definierad ansvarsfördelning.

Ansvar

Styrelsen är ytterst ansvarig för att begränsa och följa upp verksamhetens risker och för att verksamheten bedrivs med god intern styrning och kontroll. Styrelsen fastställer årligen en finans- och riskpolicy och får återkommande rapporter om aktuell risknivå.

Varje avdelning ansvarar för risknivå och riskhantering inom den egna verksamheten. Riskenheten ansvarar för den oberoende och övergripande kontrollen samt den samlade rapportering som lämnas till ledning och styrelse. Internrevisionen, som är direkt underställd styrelsen, utvärderar den samlade riskhanteringen.

Läs mer

Riskkarta

Policy

Finans- och riskpolicy