Riksgälden i omvärlden

Riksgäldens vision är att vara en förebild både i Sverige och internationellt. En väg för att nå dit är att lära oss av andra länder.

Vi ser det också som en viktig uppgift att dela med oss av våra erfarenheter. Riksgälden är därför med i ett antal internationella nätverk. I så stor utsträckning det är möjligt försöker vi även delta i internationella projekt och välkomna internationella studiebesök.

Internationella nätverk

Riksgälden är aktivt i ett antal internationella nätverk med fokus på statsskuldsförvaltning. Nedan presenteras några exempel.

The OECD Working Party on Debt Management

Startades 1979 och är ett forum för 30 OECD-medlemmar. Syftet med forumet är att utbyta åsikter och erfarenheter inom statsskuldsförvaltning. Riksgälden representeras av riksgäldsdirektören. 

The Economic and Financial Committee Sub-Committee on EU Government Bills and Bonds Markets

Består av medlemmar från alla 28 medlemsländer i EU och startades 1997. Syftet är att arbeta för en väl fungerande obligationsmarknad inom EU. Medlemmar kommer från skuldkontor, finansdepartement eller centralbanker beroende på hur länderna har valt att organisera sin förvaltning av statsskulden. Sverige representeras av Riksgäldens chef för Skuldförvaltning.  

Nordiska samarbetet för statliga internbanksfunktioner

Detta är ett nätverk för de nordiska länderna. Nätverket träffas vartannat år och utbyter erfarenheter inom området statliga internbanksfunktioner inklusive betalningssystem och myndigheternas finansiering.

Internationella uppdrag

Riksgälden deltar regelbundet som föreläsare i stora internationella projekt. Tillsammans med Ekonomistyrningsverket (ESV) utbildade vi Sida-personal i offentlig ekonomistyrning. Medarbetare från Riksgälden höll seminarier för Sida-personal i Asien, södra, östra och västra Afrika samt Latinamerika.

Studiebesök från andra länder

Vi får ofta förfrågningar om att ta emot studiebesök, ofta från centralbanker och finansdepartement i andra länder. Vår ambition är att ta emot så många studiebesök som vår arbetsbelastning tillåter. Dock har vi begränsat oss till att endast ta emot organisationer som arbetar utan vinstintresse.