Miljö - en naturlig del i vår verksamhet

Riksgälden bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta aktivt med miljöfrågor inom de områden där vi har störst miljöpåverkan.

Miljöperspektivet är en naturlig och värdeskapande del i verksamheten och våra dagliga beslut. Genom vårt miljöarbete bidrar vi till att uppnå Sveriges miljömålSveriges miljömål, webbsida (öppnas i nytt fönster) främst inom områdena begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö.

Riksgälden har en hållbarhetspolicy som styr den övergripande inriktningen på miljöansvarstagandet och riktlinjer som tydliggör ramarna för miljöarbetet och beskriver hur det följs upp. Vi integrerar också miljöperspektivet i andra styrdokument, till exempel för upphandling och IT.

ISO-certifiering och rankning

Riksgäldens miljöarbete är certifierat enligt ISO 14001 sedan april 2017. Det innebär att vi lever upp till vissa konkreta och erkända miljökrav och att vi strävar efter att utveckla miljöarbetet kontinuerligt.

Vi uppfyller även kraven i förordning (2009:907)Läs förordning (2009:907) på riksdagen.se (öppnas i nytt fönster).  om miljöledning i statliga myndigheter. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att årligen sammanställa miljöledningsarbete i statliga myndigheter. I Naturvårdsverkets utvärdering har Riksgälden 20 (av 23) poäng. Det innebär att Riksgälden bedöms att i mycket hög grad ha ett systematiskt miljöarbete.

Kompensation för koldioxidutsläpp

Sedan mars 2013 kompenserar vi vårt koldioxidutsläpp för tjänsteresor. Kompensationen innebär att vi finansierar utvecklingen av förnybar energi i utvecklingsländer. Projekten är certifierade genom CDM Golden Standard.

Pågående miljöarbete

Under 2019 så kommer Riksgälden att göra en ny miljöutredning och kartlägga verksamhetens betydande miljöaspekter som ska utgöra grund för det fortsatta miljöarbetet.