Våra garantier

Riksgälden har stora åtaganden i form av garantier till infrastrukturprojekt, kreditinstitut och pensioner till anställda i tidigare statliga myndigheter som blivit bolag.

Då det gäller garantier är det lämpligt att risken delas mellan staten och långivaren. En garanti bör inte täcka hela det utestående lånet eller den finansiella förpliktelsen. Det finns olika typer av garantiåtaganden:

Våra enskilda garantiåtaganden finns beskrivna under respektive typ av garanti. Vi ställer bara ut garantier efter beslut av riksdag och regering. Under Garantiprogram finns information om de områden där vi fått ett generellt bemyndigande att ställa ut garantier.

Förväntade förluster täcks av avgifter

Vi beräknar regelbundet vilka förluster vi kan vänta oss i våra garantiåtaganden. Per den 31 december 2016 beräknade vi de förväntade kreditförlusterna till 645 miljoner kronor.

De förväntade förlusterna i garantiverksamheten ska täckas av avgifter. Det gäller både sådana avgifter som redan betalats och sådana som vi beräknar få in i framtiden.

Infriande av garanti

I det fall vi behöver göra en utbetalning till följd av att en garantitagare hamnat på obestånd, kallas det för ett infriande. Vid ett infriande får vi en fordran på garantitagaren – en så kallad regressfordran. Dessa fordringar utgör också en del av våra tillgångar i verksamheten och värderas regelbundet.

Sammanlagt uppskattar vi att värdet av våra avgifter och regressfordringar i dag är större än de förväntade förlusterna.

Med tanke på hur få objekt vi garanterar är det naturligt att avsättningar för förväntade förluster och tillgångar inte överensstämmer vid varje tidpunkt. Ett infriande, eller större risk för infrianden, kan göra att våra tillgångar i stället är mindre än våra förväntade framtida förluster.

Våra garantier 2018-05-31

Graf som visar fördelningen av våra övriga garantier
(klicka på bilden för större version)

Fördelning garantier Fördelning garantier, excel (öppnas i nytt fönster)