Internationellt policysamarbete

Riksgäldens kompetens efterfrågas regelbundet i internationella forum kring policyfrågor rörande statliga garantier och krediter.

Vi har bland annat bidragit till projekt i Världsbankens respektive OECD:s regi.

Världsbanksrapport om riskhantering i statliga garantier

Sverige är en av fallstudierna i en rapport om hantering av risker i statliga garantier som Världsbankens forskningsavdelning publicerat. Som ett led i arbetet med rapporten deltog Riksgälden under 2015 i en webbaserad konferensserie som Världsbanken anordnade. Riksgälden har också bidragit med informationsunderlag till rapporten.

OECD-rapport om garantier och statsskuldsförvaltning

Även Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har bett Riksgälden att bidra med kunskap och erfarenheter till en rapport, med temat statsskuldsförvaltning och risker i statlig garantigivning. Riksgälden bidrog med ett avsnitt om den svenska garantimodellen i rapporten "The role of public debt managers in contingent liability management".