Riksgäldens garantier och lån

Öresundsbron, bild.

Riksgälden ger garantier och lån till både statliga och privata aktörer. Det gör vi mot avgifter och efter beslut från riksdag och regering.

En garanti innebär att vi går i borgen för någon annans betalningar. Den vanligaste typen av garantier är kreditgarantier. Där garanterar vi räntebetalningar och amorteringar för någon annans lån.

Den främsta anledningen till att staten ger garantier och lån är att det ibland är svårt för företag att få låna pengar även om företagen är kreditvärdiga. Det kan till exempel bero på att kreditmarknaden tidvis fungerar dåligt. Ett annat skäl är att en del projekt har politiska risker som privata finansiärer har svårt att värdera.

Våra åtaganden

Våra största garantier och lån har länge funnits inom investeringar i infrastruktur. Under den globala finanskris som bröt ut under 2008 och den där på följande konjunkturnedgången fick vi nya uppdrag inom bland annat fordonsindustrin.

Insättningsgarantin och investerarskyddet är också en del i Riksgäldens uppdrag.

Avgifter täcker våra kostnader

När vi ska ge garantier eller lån bedömer vi vad de ekonomiska riskerna innebär för staten. För risken i varje åtagande tar vi ut en avgift enligt försäkringsmässiga principer. Det betyder att våra inkomna avgifter över tid ska täcka de förluster som uppstår i verksamheten.

De avgifter vi tar ut ska täcka våra administrativa kostnader. Vi arbetar också för att hela statens garantigivning och utlåning är så effektiv som möjligt.