Riksgäldens samordningsuppgifter

Riksgälden har på uppdrag av regeringen ansvar för vissa samordningsuppgifter som är kopplade till statens samlade garantigivning och utlåning.

En sådan uppgift är att Riksgälden årligen tar fram en rapport över riskerna i statens samlade garantigivning och utlåning.

Riksgälden tar också fram andra underlag för rapportering och samverkar med andra myndigheter som ställer ut lån och garantier.

Underlag till årsredovisningen för staten

Riksgälden hjälper regeringen med att ta fram underlag till årsredovisningen för staten. Det underlag vi lämnar innehåller en redovisning av alla statliga garantier och lån. I arbetet med att sammanställa underlaget tar vi hjälp av de andra garanti- och utlåningsmyndigheterna samt Ekonomistyrningsverket.

Samordningsroll

Riksgälden har sedan länge en utpekad samordningsroll inom statens garanti- och utlåningsverksamhet. Vi är bland annat vana att utreda och hantera olika frågeställningar som rör statens garantigivning och utlåning.

Merparten av arbetet i denna roll börjar med att vi får enskilda frågor eller uppdrag av regeringen. Ett exempel är när vi 2010 fick i uppdrag att lämna förslag på en ny garanti- och utlåningsförordning. I andra fall kan det handla om att någon av de andra garanti- eller utlåningsmyndigheterna kontaktar oss med frågor.

Riksgälden samarbetar med Sida

Sedan 2014 samverkar Riksgälden och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, i frågor som rör kreditrisker i Sidas garantiverksamhet. Sida använder garantier för att mobilisera privat kapital till utvecklingssamarbetet.

Riksgälden bistår Sida i värdering, prissättning och hantering av kreditrisken i de garantier Sida ställer ut. Vi är involverade både när nya garantier bereds och i den löpande uppföljningen av den existerande garantiportföljen. Här kan du läsa mer om Sidas garantiverksamhet.

Statens alla garantier och lån

Du kan läsa mer om statens alla garantier och lån i avsnitt 5 i årsredovisning för staten.

Årsredovisning för staten 2018 (regeringen.se)