Andra myndigheter som ger garantier och lån

Riksgälden är en av flera myndigheter som får ge garantier eller lån.

Andra statliga garantimyndigheter

Förutom Riksgälden får följande myndigheter ge garantier:

  • Exportkreditnämnden, EKN
  • Boverket
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida

Regeringskansliet ger också garantier. Dessa garantier gäller internationella finansinstitut som Sverige är medlem i, till exempel Världsbanken och Europeiska investeringsbanken. För medlemskapet betalar varje land ett visst medlemskapital. Utöver det förbinder sig länderna att bidra med ytterligare kapital om instituten råkar i finansiella svårigheter. Sådant kapital kallas garantikapital.

Andra statliga utlåningsmyndigheter

Statliga lån kan även ges av dessa myndigheter:

  • Centrala studiestödsnämnden, CSN
  • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
  • Energimyndigheten
  • Verket för innovationssystem, Vinnova
  • Tillväxtverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
  • Länsstyrelserna

Kammarkollegiet förvaltar en del äldre lån men har ingen nyutlåning.