En riskanalys av statens samlade garantigivning och utlåning

Riksgälden har i uppdrag att göra en fördjupad analys av den samlade risken i statens garanti- och utlåningsportfölj som ett komplement till uppgifterna i årsredovisningen för staten.

Ökad insyn i och kunskap om riskerna i portföljen skapar bättre förutsättningar för en ändamålsenlig riskhantering och kan bidra till lägre upplåningskostnader för staten.

Den samlade riskanalysen är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Arbetet görs i samverkan med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida och Centrala studiestödsnämnden.

Den senaste samlade riskanalysen lämnades till regeringen 15 mars 2018.

Samlad riskanalys

Den senaste samlade riskanalysen lämnades till regeringen 15 mars 2018.

Statens garantier och utlåning - en riskanalys 2018, pdf