Lån och garantier i staten

Riksgälden är en av flera myndigheter som ställer ut och hanterar statliga lån och garantier i enlighet med den svenska garanti- och utlåningsmodellen.

En sammanställning över statens garantier och lån finns i Årsredovisning för staten, som Riksgälden lämnar underlag till.

I Riksgäldens uppdrag ingår enligt regleringsbrevet vissa samordningsuppgifter. Sådana uppgifter är den årliga riskanalysen av statens samlade garantigivning och utlåning och att fortsätta utveckla hanteringen av statliga garantier och lån i samverkan med andra myndigheter. Riksgälden samarbetar även aktivt med Sida, som är en av de myndigheter som har till uppgift att ställa ut garantier.