Garantier och finansiering

Tågräls (Bild)

Riksgälden ger garantier och lån till både statliga och privata aktörer efter beslut från riksdag och regering. Vi har också i uppdrag att arbeta för en effektiv hantering av lån och garantier inom hela staten. Den 1 september 2018 tog Riksgälden även över ansvaret för att säkra finansiering av kärnavfall.

När staten ställer ut garantier innebär det att den går i borgen för någon annans betalningar. Staten kan också välja att direkt låna ut pengar till en aktör eller ett projekt.

Det är riksdagen som beslutar om att staten ska ställa ut lån och garantier. Uppdraget att utfärda lånen och garantierna ger sedan regeringen till någon av de myndigheter som hanterar statens lån och garantier.

De lån och garantier som Riksgälden har fått i uppdrag att hantera har ofta gällt finansiering av infrastruktur eller andra projekt med risker som privata finansiärer har svårt att värdera. Vi fick också nya uppdrag inom olika sektorer i kölvattnet av den globala finansiella kris som utbröt 2008.

Andra myndigheter under regeringen har i uppdrag att hantera särskilda typer av garantier och lån. Det gäller exempelvis exportkreditgarantier och studielån.

Riksgälden har i uppdrag att arbeta för en effektiv hantering av statliga garantier och lån, och att utveckla hanteringen i samverkan med de andra myndigheterna. Riksgälden lämnar också en riskanalys av statens samlade garantigivning och utlåning en gång om året.

Sverige har ett utvecklat regelverk för att hantera statliga garantier och utlåning på ett effektivt och transparent sätt. Riksgälden deltar regelbundet i olika internationella sammanhang på det statliga garanti- och kreditområdet.

Ny uppgift: säkra finansiering av kärnavfall

Den 1 september 2018 fick Riksgälden utökade uppgifter inom finansieringssystemet för omhändertagande av kärntekniska restprodukter. De uppgifter som tidigare legat på Strålsäkerhetsmyndigheten överfördes då till Riksgälden. I korthet betyder det att Riksgälden nu får det övergripande ansvaret att säkerställa kärnkraftsindustrins betalningsansvar och att följa upp att finansieringssystemet fungerar som det ska.

Läs mer om finansieringssystemet av kärnavfall

Garantier och lån

De samlade åtagandena i Riksgäldens portfölj var cirka 35 miljarder kronor
2019-08-31.

Graf som visar garantier och utlåning till företag
(klicka på bilden för större version)

Garantier och utlåning till företag och länder (excel)

 

Garantier och lån i staten

Riksgälden ansvarar för att ta fram en sammanställning över statens alla garantier och lån till statens årsredovisning.

Årsredovisning för staten 2018 (regeringen.se)

Riskerna i statens garanti- och utlåningsportfölj

Riksgälden lämnar årligen en rapport till regeringen över riskerna i statens samlade garantigivning och utlåning.

Statens garantier och utlåning - en riskanalys, 2019, pdf