Frågor och svar om Nordeas flytt

Den 1 oktober flyttade Nordea Bank (Nordea) sitt huvudkontor till Helsingfors. Nedan besvarar Riksgälden hur flytten påverkar ansvaret för resolution, resolutionsreserven och insättningsgarantin.

Vad händer med ansvaret för resolution?

Huvudansvaret har flyttat över till bankunionens resolutionsmyndighet, Single Resolution Board (SRB), som nu är samordnande resolutionsmyndighet för Nordeakoncernen. Men ansvaret för Nordeas svenska dotterbolag ligger även fortsättningsvis på Riksgälden.

Vad händer med resolutionsavgiften? 

Nordea kommer från och med 2019 att betala en avgift till bankunionens resolutionsfond, Single Resolution Fund (SRF). Det finns tre avgiftsskyldiga dotterbolag kvar i Sverige; nämligen Nordea Hypotek AB, Nordea Finans Sverige AB och Nordea Investment Management AB. Dessa tre dotterbolag fortsätter att betala avgift till den svenska resolutionsreserven.

Nordea Bank AB betalar resolutionsavgift i Sverige för hela 2018.

Hur påverkas uppbyggnaden av resolutionsreserven? 

Avgifter till den svenska resolutionsreserven kommer att tas ut varje år tills resolutionsreserven når sin målnivå, vilken är tre procent av de insättningar som täcks av den svenska insättningsgarantin. Hur stora de årliga uttagen blir och hur många år som avgifterna kommer att tas ut beror dels på utvecklingen av garanterade insättningar, dels på tillväxttakten i det totala avgiftsunderlaget.

Genom Nordeas flytt av huvudkontoret till Finland minskar både det samlade årliga uttaget av resolutionsavgifter och den nominella målnivån för resolutionsreserven. Det går därmed inte att med säkerhet att avgöra när resolutionsreserven når sin målnivå eftersom det är osäkert både hur insättningar och hur det totala avgiftsuttaget kommer att utvecklas framöver.

Hur påverkas insättarna?

Nordeas insättare i Sverige skyddas av Finlands insättningsgaranti, som styrs av samma EU-direktiv som den svenska och motsvarar 100 000 euro per person och institut.

Nordeas moderbolag i Finland, Nordea Bank Apb, har ansökt om och beviljats en kompletterande anslutning för filialen i Sverige till den svenska insättningsgarantin. Kompletteringen innebär att insättare i Nordeas filial i Sverige också är skyddade av den svenska insättningsgarantin  i de fall som skydden skulle skilja sig åt. 

Läs mer om den finländska insättningsgarantin

Läs mer om den svenska insättningsgarantin

Hur påverkas avgiftsuttaget till insättningsgarantin?

Verket för finansiell stabilitet i Finland ansvarar för insättningsgarantin när det gäller Nordea. Det betyder att åtagandet för den svenska insättningsgarantin har minskat. Men det är inte troligt att Nordea kommer att hanteras inom ramen för insättningsgarantin, utan genom ett resolutionsförfarande. Det minskade åtagandet för Sveriges insättningsgaranti påverkar främst det totala avgiftsuttaget, inte den faktiska risken för ett infriande av garantin. För insättare gäller garantin oavsett om institutet hanteras genom konkurs eller resolution.