Stabilitetsfonden

Riksdagen beslutade 2008 att bygga upp en stabilitetsfond för att finansiera stödåtgärder för det finansiella systemet. Banker och andra kreditinstitut betalade avgifter till fonden fram till 2016, då stabilitetsavgiften ersattes med den så kallade resolutionsavgiften. Stabilitetsfonden finns kvar för att finansiera åtgärder inom ramen för lagen om förebyggande statligt stöd.

Fram till den 1 februari 2016 finansierades de garantier och andra former av stöd som staten gav till kreditinstitut med medel från stabilitetsfonden. När fonden sattes upp 2008 tillförde staten 15 miljarder kronor genom ett särskilt anslag. Stabilitetsfonden, som utgörs av ett konto i Riksgälden, har en av riksdagen fastställd låneram som kan användas om medlen i fonden inte skulle räcka.

Överföring till nya resolutionsreserven

Stabilitetsfondens utformning och funktion ändrades i samband med att lagen om förebyggande statligt stöd trädde i kraft och som en konsekvens av de nya EU-reglerna för krishantering som infördes i Sverige den 1 februari 2016. En del av stabilitetsfondens behållning överfördes då till den så kallade resolutionsreserven. Stabilitetsfondens storlek redovisas i Riksgäldens årsredovisning.

Instituten betalade en årlig avgift

Den årliga stabilitetsavgiften var 0,036 procent av ett underlag som bestod av merparten av institutets skulder. Utöver den årliga stabilitetsavgiften har också avgifter från enskilda stödinsatser förts till stabilitetsfonden. De avgifter som betalades av de institut som hade lån under det statliga garantiprogrammet är ett exempel på sådana avgifter. Stabilitetsavgiften togs ut en sista gång under 2016.

Statens tidigare aktieinnehav i Nordea

Under en period ingick i stabilitetsfonden även de aktier i Nordea som förvärvades under finanskrisen 2009 med medel från fonden. De förvärvades när staten deltog i bankens nyemission via kapitaltillskottsprogrammet. Efter beslut av regeringen såldes samtliga aktier under 2013. Försäljningen gav ett överskott på 19 miljarder kronor till fonden, vilket motsvarade en årlig avkastning på 44 procent.

Stabilitetsfondens storlek

Information om stabilitetsfondens storlek och utveckling finns i Riksgäldens årsredovisning