Förebyggande stöd

Vid hot om en allvarlig störning i det finansiella systemet kan staten i vissa fall ge förebyggande stöd till livskraftiga banker och andra kreditinstitut. Riksgälden är ansvarig myndighet enligt lagen om förebyggande statligt stöd.

Lagen om förebyggande statligt stöd gäller från och med den 1 februari 2016. Den ersätter den så kallade stödlagen som infördes under finanskrisen 2008 och gav regeringen befogenhet att ge stöd till kreditinstitut för att värna den finansiella stabiliteten. Det kunde till exempel handla om att ställa ut garantier eller skjuta till kapital. Som stödmyndighet hade Riksgälden i uppgift att hantera stödåtgärderna.

Mer begränsade möjligheter till stöd med ny lag

Riksgälden är alltjämt stödmyndighet, men förutsättningarna för att ge stöd är mer begränsade i den nya lagen. Bland annat är det endast tillåtet att ge stöd till institutens finansiering via garantier. Kapitaltillskott är tillåtet bara i särskilda fall.

Stöd enligt den nya lagen ska på samma sätt som tidigare finansieras via stabilitetsfonden.