Finansiell stabilitet

En viktig förutsättning för att samhällsekonomin ska fungera är att det råder finansiell stabilitet. Det innebär bland annat att det ska vara möjligt att göra betalningar och att låna och placera pengar. Dessa tjänster brukar räknas som några av det finansiella systemets grundläggande funktioner.

Riksgälden ska tillsammans med Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksbanken verka för att det finansiella systemet är stabilt. Det är ett viktigt ansvar eftersom en allvarlig störning i systemet kan orsaka stora kostnader för samhällsekonomin i form av svag tillväxt och ökad arbetslöshet.

Riksgäldens huvudsakliga uppdrag inom finansiell stabilitet är att hantera krisande banker och ansvara för insättningsgarantin. 

Bankkrishantering (resolution)

En bank i kris innebär en risk för det finansiella systemet. Bankers kopplingar till såväl hushåll och företag som andra banker gör att en oordnad konkurs skulle kunna få allvarliga konsekvenser. Resolution syftar till att hantera denna risk.

Mer om resolution

Förebyggande stöd

Vid hot om en allvarlig störning i det finansiella systemet i Sverige kan staten i vissa fall ge förebyggande stöd till banker och andra kreditinstitut förutsatt att de är livskraftiga.

Mer om förebyggande stöd

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för pengar på konto. Garantin motverkar risken för en allvarlig störning i det finansiella systemet genom att den skapar trygghet för spararna och minskar risken för uttagsanstormningar i tider av finansiell oro.

Mer om insättningsgarantin

Finansiella stabilitetsrådet

Finansiella stabilitetsrådet är ett mötesforum med företrädare för Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden. Rådet diskuterar frågor som rör finansiell stabilitet och hur man kan motverka finansiella obalanser.

Mer om Finansiella stabilitetsrådet