Stöd

Avdelningen Stöd består av enheterna Ekonomi, HR och Backoffice. Vi levererar stöd till alla verksamheter inom Riksgälden utifrån enheternas ansvarsområden.

Kristina Davidsson

Kristina Davidsson

Avdelningschef

Backoffice

Backoffice ansvarar för clearing och avveckling av Riksgäldens affärstransaktioner. Vi ansvarar också för betalningsverksamheten inom Riksgälden och andra myndigheter. 

Ann-Sofi Jupiter
Tf. enhetschef

Ekonomi

Ekonomienheten ansvarar för Riksgäldens verksamhetsplanering, uppföljning, ekonomistyrning, redovisning och delar av den finansiella rapporteringen. Enheten ansvarar även för Riksgäldens arkiv- och diariefunktion, upphandling, hållbarhetsfrågor avseende miljö och samt administrativt stöd till chefer.

Maria Törnfeldt
Ekonomichef

HR

HR-enheten ansvarar för HR-relaterade frågor, lokalfrågor, reception och internservice samt frågor kopplat till miljö och social hållbarhet. Vårt HR-uppdrag innefattar att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal.

Noelle Moe
HR-chef