Finansiell stabilitet och konsumentskydd

Riksgäldens uppdrag inom finansiell stabilitet och konsumentskydd är att hantera banker i kris. I detta ingår ansvar för resolution, insättningsgarantin, investerarskyddet och förebyggande statligt stöd.

Foto: Karolina Holmberg

På avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd arbetar cirka 20 personer fördelade på två enheter: Stora institut samt Mellanstora och små institut.

Karolina Holmberg
Avdelningschef

Stora institut

Enheten ansvarar för resolutionsplanering och hantering av de större gränsöverskridande bankkoncerner som är aktiva i Sverige, det vill säga Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank. I enhetens arbete ingår att upprätta resolutionsplaner för de svenska koncernerna, att utveckla metoderna för att genomföra ett resolutionsförfarande, att arbeta med berörda finansiella policy- och regelverksfrågor och företräda Riksgälden i olika internationella sammanhang. Enheten ansvarar också för uttaget av resolutionsavgift samt frågor kopplade till uppdraget som stödmyndighet.  

Sofia Lindh Possne
Tf. enhetschef

Mellanstora och små institut

Enheten ansvarar för bankkrishantering (resolution) för mellanstora och små institut. Det totala antalet institut i denna kategori uppgår till cirka 160 stycken. I uppgiften ingår att bedöma om ett institut vid fallissemang ska hanteras genom resolution eller avvecklas genom konkurs eller likvidation. I det fall bedömningen är att ett institut ska hanteras genom resolution utarbetas en resolutionsplan som bl.a. omfattar val av resolutionsstrategi och åtgärder samt krav om nedskrivningsbara skulder (MREL).

Enheten ansvarar också för insättningsgarantin och investerarskyddet. Drygt 130 institut är anslutna till insättningsgarantin medan investerarskyddet omfattar drygt 200 institut.

Martin Janhäll
Enhetschef