Auktioner av utsläppsrätter

EU:s handel med utsläppsrätter ska bidra till att unionens utsläpp av koldioxid minskar. I Sverige är det Riksgälden som ansvarar för att ta emot intäkter från auktionerna av utsläppsrätter. Intäkterna går in i statskassan.

Handeln med utsläppsrätter är det första större handelssystemet för växthusgaser i världen. Varje utsläppsrätt ger energiintensiv industri rätt att släppa ut ett ton koldioxid.

Alla EU-länder omfattas

Handeln med utsläppsrätter bygger på EU:s handelsdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EU) och gäller för samtliga 28 EU-länder. Handelssystemet ska på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av koldioxid från energiintensiv industri och energiproduktion i Europa. Även flygsektorn omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Den totala mängden utsläppsrätter som ska ges ut bestäms centralt på EU-nivå. Sedan fördelas utsläppsrätterna mellan medlemsstaterna baserat på ländernas andel av utsläppen ett visst år.

Utsläppsrätter ges ut genom auktioner men delas också ut gratis till vissa industrier och anläggningar. Det finns även en andrahandsmarknad där företag som har fått fler utsläppsrätter än de förbrukar kan sälja dessa till företag som är i behov av fler utsläppsrätter.

Gemensamma auktioner på EEX

Sverige säljer tillsammans med flertalet av de övriga medlemsstaterna utsläppsrätter i gemensamma auktioner på European Energy Exchange (EEX) i Leipzig. EEX är en elektronisk handelsplats för växthusgaser, som EU-kommissionen tillsammans med 25 av medlemsstaterna har tecknat avtal med.

Försäljningen sker via auktioner som hålls cirka tre gånger per vecka för anläggningar och några gånger per år för flygsektorn. Intäkterna fördelas sedan och betalas ut till respektive medlemsstat. Direkt efter auktionerna publiceras auktionsresultaten på EEX webbplats. Där finns också auktionskalendrar för kommande auktioner.

Riksgäldens roll

Riksgälden tar emot Sveriges andel av auktionsintäkterna. Dessa betalas in till statens centralkonto i Riksbanken och bokas mot inkomsttitel i statsbudgeten.

Under 2018 gav Sveriges auktioner av utsläppsrätter intäkter för 1,4 miljarder kronor till den svenska statskassan. Priset per utsläppsrätt ökade under 2018, vilket gav större intäkter än tidigare år. Prisökningen var en effekt av minskat utbud av utsläppsrätter från EU:s sida. Syftet var att priset skulle stiga för att öka incitamenten för företagen att minska sina utsläpp.

Tabell: Sveriges intäkter i EU:s auktioner av utsläppsrätter 2017-2018 (SEK)
 20172018

Anläggningar

486 573 960

1 368 304 987

Flyg

10 349 154

34 522 947

Totalt

496 923 114

1 402 827 934

Sveriges andel av auktionerna

1,6%

1,6%

Förutom att ta emot intäkterna företräder Riksgälden också Sverige i auktioneringsfrågor. Det övergripande ansvaret för Sveriges auktioner av utsläppsrätter ligger på Miljödepartementet. Andra inblandade myndigheter är Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Transportstyrelsen.