Totalförsvarsövning 2020

Riksgälden är en del av Sveriges totalförsvar. Återuppbyggnaden av totalförsvaret pågår och Riksgälden deltar i de beredskapsövningar som genomförs, bland annat Totalförsvarsövningen 2020.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra. 

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Ekonomisk säkerhet

För att stärka samhällets kris- och krigsberedskap samverkar myndigheter och andra aktörer inom ett antal olika samverkansområden. Riksgälden deltar inom området ekonomisk säkerhet främst i två samverkansforum: Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp (FSPOS) och Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet (SOES). Genom denna samverkan stärks den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser, och därigenom värna samhället.

I Riksgäldens uppdrag ingår att ansvara för den statliga betalningsmodellen, ställa ut och förvalta statliga lån och garantier samt handlägga Sveriges lån till andra stater, upplåning och förvaltning av statens skuld samt att bidra i arbetet med att trygga stabiliteten i det finansiella systemet.

Riksgälden har en central roll i det civila försvaret.  Förmågan att säkert kunna genomföra betalningar, förvalta statens skuld och trygga dess upplåning, tillhandhålla statliga garantier och lån samt upprätthålla och bidra till den finansiella stabiliteten är en hörnsten för att samhället ska fungera.

Din insats gör skillnad

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle.  I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Sök trovärdiga källor

Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor.