Räntekonto

De flesta myndigheter har ett räntekonto hos oss. Till räntekontot finns ofta en kredit kopplad, räntekontokrediten.

Normalt betalar vi månadsvis de räntebärande förvaltningsanslagen till ert räntekonto. Eftersom de flesta myndigheterna har möjlighet att utnyttja en räntekontokredit kan räntekontot antingen ha ett positivt eller ett negativt saldo. 

Ni disponerar de ränteintäkter respektive betalar de räntekostnader som uppstår på ert räntekonto. Räntan betalas kvartalsvis. Aktuella räntor hittar du under Räntor i menyn till vänster.

Så fungerar ert räntekonto

Räntekontot är inte ett vanligt transaktionskonto. Räntekontot visar information om nettot av de in- och utbetalningar som din myndighet har per dag. Informationen hämtas från de bankkonton som ni har i ramavtalsbankerna i räntebärande flöde.

Information om enstaka betalningstransaktioner hittar ni på kontoutdragen för era bankkonton i ramavtalsbankerna.

Räntekonto

Räntekontot används för de likvida medel som er myndighet disponerar i er verksamhet. Syftet med räntekontot är att stimulera till en god kassahållning, vilket till exempel innebär att betalningar görs vid rätt tidpunkt.