Placeringar

Fondmedel eller deponerade medel kan din myndighet placera löpande på inlåningskonton i Riksgälden. Det är regeringen som fattar beslut om det. Exempel på sådana placeringar är bidragsmedel, fondmedel eller medel som av andra skäl särredovisas i statsbudgeten.

Affärsverk och statliga bolag har också möjlighet  att placera medel hos oss efter regeringens beslut.

Har du frågor om placeringar? Kontakta oss på telefon 08 613 45 80 alternativt via
e-post till statensinternbank@riksgalden.se.