Säker överföring av betalningsinformation

Krav på säker överföring av betalningsinformation regleras i ramavtal och i föreskrifterna till betalningsförordningen.

Myndigheten ansvarar för att utföra sina betalningar på ett säkert sätt och Riksgälden ansvarar för att myndigheterna har tillgång till säkra betalningstjänster genom ramavtalen. Ramavtalen innehåller krav på bankerna vad gäller säker kommunikation från och till myndigheterna i betalningsverksamheten.

Av föreskrifterna till 9 §  i betalningsförordningen följer att myndigheternas kommunikation av betalningsinformation ska ske på ett säkert sätt. Informationen ska vara förändringsskyddad, det vill säga skyddad mot förvanskning. Av Riksgäldens allmänna råd till 9 § framgår att betalningsinformation till och från myndigheten bör vara insynsskyddad, det vill säga skyddad mot obehörig åtkomst.