Säkerhet och effektivitet

Det är viktigt att ni arbetar riskmedvetet i er betalningsverksamhet. Varje myndighet ska i enlighet med betalningsförordningen analysera de risker som är förknippade med myndighetens betalningar.

Viktigt för en god säkerhet i betalningsverksamheten:

Använd beloppsgränser på bankkonton

För bankkonton i er/era ramavtalsbanker som kan användas för utbetalningar (netto- eller utbetalningskonto) och som är anslutna till Riksgäldens toppkonton ska ni använda beloppsgränser. Det gäller konton både i det ränte- och det icke räntebärande flödet. Om en leverantör utför betalningar på ert uppdrag är det viktigt att ni säkerstället att även leverantören tillämpar beloppsgränserna. Användning av beloppsgränser är ett sätt att minska risken för stora felaktiga utbetalningar.

Läs mer om beloppsgräns på bankkonto

Bemyndigande av betalningar

Ni kan uppdra åt en annan myndighet att bemyndiga era betalningar, till exempel Statens servicecenter. Däremot kan ni inte lämna fullmakt till en utomstatlig aktör. Detta gäller för utbetalningar som belastar bankkonton som är anslutna till Riksgäldens toppkonton i er/era ramavalsbanker.

Se över avtal om outsourcing

Om ni lagt ut er betalningsverksamhet, eller delar av den, säkerställ att avtalet med servicecentret eller konsulten omfattar de villkor som gäller för myndigheten. Det gäller oavsett om leverantören är en statlig aktör i form av ett inomstatligt servicecenter eller en privat aktör.

Läs mer om outsourcing av betalningsverksamhet

Se över fullmakter

Säkerställ kontinuerligt att era fullmakter och behörigheter är uppdaterade och giltiga.

Säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Myndigheter som i sin betalningsverksamhet hanterar information med krav på säkerhetsskydd måste teckna ett säkerhetsskyddsavtal med banken. Kontakta Riksgälden om ni är i behov av rådgivning gällande säkerhetsskyddsavtal kopplat till ramavtalet för betalningstjänster.

Alternativ till kontanter

Om er myndighet använder kontanter bör ni se över om det finns andra alternativ, till exempel Swish eller förbetalda kort. Ni är välkomna att höra av er till oss, vi hjälper gärna till med att hitta nya lösningar.

Läs mer om alternativ till kontanter i våra ramavtal

Betalningsmässig avstämning

På era bankkonton, genomför regelbundet avstämningar av transaktioner och periodens betalningar mot återrapportering, reskontra och huvudbok.

Förändringsskydda betalningsinformation

Kontrollera att samtliga betalningsfiler är förändringsskyddade. Överväg om era filer även behöver insynsskyddas.

Säker överföring av betalningsinformation

Uppföljning av incidenter

Se till att ni har bra rutiner för uppföljning av incidenter inom er betalningsverksamhet. Det gäller även mellan er och ramavtalsbanken.

Kryptera e-post med känslig information

Använd kryptering av e-post mellan bank och myndighet och mellan myndigheter om ni skickar känslig information.

Skydda inloggningsuppgifter och utrustning

Se till att förvara kortläsare och kort säkert.

Reservrutiner för myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar

Om er myndighet har omfattande eller kritiska samhällsbetalningar, säkerställ att ni identifierat, avropat och dokumenterat reservrutiner för era affärssystem eller interna system som genererar betalningsuppdrag, kommunikationstjänster till och från banker samt betalningstjänster i banker.

Betalningar utförda av leverantör

När ni uppdrar åt en leverantör att utföra era betalningar finns det villkor i betalningsförordningen (2006:1097) som är viktiga att ha i åtanke.

Läs mer om outsourcing av betalningsverksamhet

Anmäl stora betalningar

Har ni in- och utbetalningar som överstiger 300 miljoner kronor under en och samma dag ska ni anmäla det till oss. Anmälan skickas senast bankdagen före till e-postadressen prognos@riksgalden.se.

Läs mer om varför ni ska anmäla stora betalningar