Säkerhet och effektivitet

Det är viktigt att ni arbetar riskmedvetet i er betalningsverksamhet. Varje myndighet ska i enlighet med betalningsförordningen analysera de risker som är förknippade med myndighetens betalningar.

Använd beloppsgränser på bankkonton

Säkerställ att ni tillämpar beloppsgränser för bankkonton i ramavtalsbankerna som kan användas för utbetalningar och som är anslutna till Riksgäldens toppkonton. Det gäller konton både i det räntebärande och det icke räntebärande flödet. Om en leverantör utför betalningar på ert uppdrag är det viktigt att även leverantören tillämpar beloppsgränserna. Användning av beloppsgränser är ett sätt att minska risken för stora felaktiga utbetalningar.

Läs mer om beloppsgräns på bankkonto

Se över avtal om outsourcing

Om ni har outsourcat ut hela eller delar av er betalningsverksamhet är det viktigt att ni säkerställer att avtalet med servicecentret eller konsulten omfattar samma villkor som gäller för myndigheten. 

Läs mer om outsourcing av betalningsverksamhet

Se över fullmakter

Säkerställ kontinuerligt att era fullmakter och behörigheter är uppdaterade och giltiga.

Säkerhetsskyddsavtal

Myndigheter som i sin betalningsverksamhet hanterar information med krav på säkerhetsskydd måste teckna ett säkerhetsskyddsavtal med banken. Kontakta Riksgälden om ni är i behov av rådgivning gällande säkerhetsskyddsavtal kopplat till ramavtalet för betalningstjänster.

Förändringsskydda betalningsinformation

Kontrollera att samtliga betalningsfiler är förändringsskyddade. Överväg om era filer även behöver insynsskyddas.

Säker överföring av betalningsinformation

Uppföljning av incidenter

Se till att ni har bra rutiner för uppföljning av incidenter inom er betalningsverksamhet. Det gäller även mellan er och ramavtalsbanken.

Kryptera e-post med känslig information

Använd kryptering av e-post mellan bank och myndighet och mellan myndigheter om ni skickar känslig information.

Reservrutiner för myndigheter med omfattande eller kritiska samhällsbetalningar

Om er myndighet har omfattande eller kritiska samhällsbetalningar, säkerställ att ni identifierat, avropat och dokumenterat reservrutiner för era affärssystem eller interna system som genererar betalningsuppdrag, kommunikationstjänster till och från banker samt betalningstjänster i banker.

 

Anmäl stora betalningar

Har ni in- och utbetalningar som överstiger 500 miljoner kronor under en och samma dag ska ni anmäla det till oss. Anmälan skickas senast bankdagen före till e-postadressen prognos@riksgalden.se.

Läs mer om varför ni ska anmäla stora betalningar