Ramavtal mellan Riksgälden och Danske Bank

Avtalsnummer

Dnr 2015/918

Leveransperiod

2017-04-01 till och med 2021-07-31

Förlängning

Avtalet gällde ursprungligen till och med 2020-07-31, med option på ett plus ett års förlängning. I juni 2019 beslutade Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med 2021-07-31. Avtalet kan förlängas med ytterligare ett år, som längst till och med 2022-07-31.

Avropsrutiner

Avrop sker enligt förnyad konkurrensutsättning, för delar som inte omfattas av tjänstepaketet eller valutabanken.

Kontakta Danske Bank

Johan Wennerberg
Telefon 0752 48 31 52
johan.wennerberg@danskebank.se

www.danskebank.se/myndighet

Avtalsdokument

 Ramavtal Danske Bank