Central likviditetshantering

För en kostnadseffektiv och säker hantering av statens kassa centraliserar Riksgälden likviditeten från alla statliga betalningar. Det är myndigheternas ansvar att skicka och ta emot betalningar via ramavtalsbankerna.

Dagligen samlas all likviditet från myndigheternas bankkonton på statens centralkonto hos Riksbanken. Centralkontot förs i svenska kronor. Betalningar i valuta som avser utgifter på statsbudgeten växlas från eller till svenska kronor. Myndigheternas samlade inbetalningar används för finansiering av de samlade utbetalningarna under samma dag.

Bilden illustrerar koncernkontostrukturen i ramavtalsbankerna med statens centralkonto i toppen av strukturen. 

Koncernkonto, grafik
(klicka på bilden för större version)

Likviditeten på myndigheternas bankkonton samlas på Riksgäldens toppkonton hos ramavtalsbankerna. Överskott- eller underskott regleras genom överföring till eller från statens centralkonto. Med resultatet att statens likviditet samlas på centralkontot och att myndigheterna har nollsaldon på sina bankkonton över natten.

Riksgälden lånar den likviditet som behövs för myndigheternas betalningar. Sveriges statsskuld beror på att statens utgifter varit högre än inkomsterna en längre period. Läs mer om hur vi förvaltar statsskulden.

Pengar utanför statens centrala likviditetshantering

Myndigheten kan förvalta likviditet utanför centralkontot enligt regeringsbeslut. Det avser till exempel fondmedel, deponerade medel, donationer, EU-koordinatormedel och bidrag. Det finns cirka 1 300 bankkonton som inte är anslutna till den centrala likviditetshanteringen på statens centralkonto.