Lån och placeringar

Riksgälden erbjuder lån och tar emot placeringar på marknadsmässiga villkor baserade på Riksgäldens upplåningskostnader på kapitalmarknaden.

Myndigheter, statliga bolag och andra aktörer har möjlighet att låna hos oss efter regeringens beslut. Efter särskilda beslut från regeringen har de även möjlighet att placera andra medel än räntekontomedel hos oss. Av regleringsbreven framgår låne- och kreditramar.

Låneram för anläggningstillgångar

Myndigheter lånar i normalfallet till anläggningstillgångar hos Riksgälden. Upplåning eller amortering sker minst två gånger per år. Lån till anläggningstillgångar regleras i budgetslagen 7 kapitlet 1 § ,riksdagen.se.

Räntekontokredit

Räntekontokrediten finansierar rörelsekapital som används i statens verksamhet. Regeringen beslutar om villkoren för krediten. Räntekontokrediten regleras i  budgetslagens 7 kapitlet 4 §, riksdagen.se.

Övriga kreditramar

Efter beslut av regeringen kan myndigheter låna till särskilda ändamål. Det gäller till exempel lån till investeringar i infrastruktur. Övriga kreditramar regleras i budgetlagens 7 kapitlet § 6, riksdagen.se.

Övrig inlåning

Myndigheter, affärsverk och statliga bolag kan efter särskilda beslut från regeringen placera andra medel än räntekontomedel hos Riksgälden.

Läs mer om

Lagar