BNP - bruttonationalprodukt

Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.