Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

U

Underkurs

En obligation handlas till underkurs när obligationens kurs understiger det nominella beloppet. Nollkupongobligationer handlas alltid till underkurs. Övriga obligationer handlas till underkurs om marknadsräntan är högre än obligationens kupongränta.

Upplupen inflation

Ersättning för inflation som har samlats sedan en realobligation introducerades. Realobligationer ökar normalt sett i värde i kronor räknat till följd av inflationen. Ersättning för inflationen beräknas från ett fast datum som bestäms när obligationen ges ut första gången. Du får alltid ersättning från och med det datumet, även om du själv inte har ägt obligationen hela den tiden.

När du köper en realobligation får du därför betala för värdeökningen fram tills du köper obligationen. Det får du sedan igen när du får kupongränta och när obligationen förfaller, genom att du då får tillgodoräkna dig värdeökningen ända sedan obligationen gavs ut första gången.

Upplupen kupong

Kupongränta som har samlats sedan kupongen (räntan) betalades ut senast. När en obligation säljs i förtid får köparen betala för upplupen kupong fram till köpet. Kupongränta för ett helt år betalas alltid till den som äger obligationen på kupongbetalningsdagen. 

Upplupen ränta

Riksgäldsspar med rörlig ränta – den ränta som har samlats, men ännu ej betalats ut, under året eller sedan sparandet startade

Upplupen ränta för olika typer av sparande
Typ av sparande Ränta
Nollkupongobligation Den ränta som har samlats sedan obligationen introducerades.
Kupongobligation Se Upplupen kupong. 
Riksgäldsspar med årlig ränteutbetalning Den ränta som har samlats sedan räntan betalades ut senast.
Riksgäldspar med ränteutbetalning vid löptidens slut Den ränta som har samlats sedan sparandet startade.

 

Utan tidsgräns

Riksgäldssparkonto med rörlig ränta. Se även Riksgäldsspar och Rörlig ränta.

Utlottningsprocent

Hur mycket vinster som lottas ut för en premieobligation varje år.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.