Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

S

Settlement

När statspapper betalas (likvid) och byter ägare (utväxling).

Slutbelopp

Det belopp som placerare i Riksgäldsspar får vid löptidens slut, alltså det insatta beloppet plus ränta.

SPE-strategi

SPE-strategi (eng. Single Point of Entry), resolution med en ingångspunkt, dvs. en resolutionsstrategi som bygger på att endast moderföretaget i en koncern försätts i resolution.

 

Spread

Skillnad mellan olika räntor, exempelvis köp- och säljräntor. För statspapper mäts spreaden i räntepunkter.

Statens premieobligationer

Som en följd av det låga ränteläget har Riksgälden beslutat att tillsvidare inte ge ut premieobligationer. Riksgälden räknar med att återuppta sparformen när den återigen bedöms vara lönsam.

Riksgälden gav ut den svenska statens premieobligationer två till tre gånger per år i en sparform där räntan samlades i en pott och lottas ut som vinster.

Du kan se dragningsresultaten på denna länk.

När du köper svenska statens premieobligationer får du alltid minst pengarna tillbaka. Det är ett tryggt sparande som både är skatte- och avgiftsfritt.

Statslåneräntan

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Riksgälden bestämmer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå. Läs mer om statslåneräntan

Statsobligation

Statsobligationer är räntebärande värdepapper som Riksgälden ger ut. Det finns nominella statsobligationer och realobligationer.

Statspapper

Värdepapper som Riksgälden ger ut för statens räkning. Statspapper kan både vara statsobligationer och statsskuldväxlar.

Statspappersauktion

Det tillfälle när Riksgälden ger ut statspapper. Normalt sett har vi följande auktioner:

Statspappersauktioner
Typ av statspapper Auktionstillfällen
Statsobligationer Varannan onsdag
Realobligationer Varannan torsdag
Statsskuldväxlar Varannan onsdag


 

Statsskuldväxel

Räntebärande värdepapper med kort tid löptid som vi använder för att hantera variationer i lånebehovet. Vi ger normalt ut statsskuldväxlar med upp till sex månaders löptid.

Strategisk risk

Risken för förlust till följd av missriktade strategiska beslut och/eller att strategiska beslut inte får avsedd effekt.

Swapp

Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av räntebetalningar under en given löptid.

Exempel

Ett byte av fast ränta mot rörlig ränta.

Swaption

Option att få teckna en ränte- eller valutaswap. Se Ränteswap och Option.

Systemrisk

Risken att problem hos en eller flera finansiella aktörer sprider sig till andra parter och orsakar generella problem i det finansiella systemet.

Säkerställda obligationer

För säkerställda obligationer gäller att viss egendom, som kan kallas säkerhetsmassa, reserveras i huvudsak för obligationsinnehavarnas fordringar. Säkerställda obligationer innebär normalt lägre kreditrisk än icke säkerställda obligationer, vilket medför att upplåningskostnaderna blir lägre. 

Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.