Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

R

Real avkastning

Den reala avkastningen motsvarar den nominella avkastningen minus den förväntade inflationen (köpkraftsförsämringen).

Real ränta

Real ränta anges exklusive ersättning för inflationen. I stället får placeraren ersättning för den faktiska inflationen under placeringsperioden. Se även nominell ränta och upplupen inflation.

Realobligation

Realobligationer är räntebärande värdepapper som är skyddade mot inflation. De har en fast real ränta plus en ersättning för den faktiska inflationen under statspapperets löptid. Det innebär att eventuell inflation inte kan urholka värdet på obligationen.

Refinansieringsrisk

Risken att det är svårt och/eller kostsamt att ersätta förfallande lån.

Repa - Repurchase agreement

Avtal om försäljning av ett värdepapper där säljaren förutom att sälja papperet även förbinder sig att köpa tillbaka det efter en viss tid, till ett i förväg överenskommet pris. Repan kan även vara omvänd, det vill säga avtal om köp i kombination med framtida försäljning.

Reporänta

Riksbankens viktigaste styrränta för den svenska ekonomin. Reporäntan används för att påverka de korta marknadsräntorna.

Riksgälden

Namnet Riksgälden kommer från "gäld", som är ett gammalt svenskt ord för "skuld". Vi hanterar rikets skuld och heter därför Riksgälden.

Riksgäldsspar

Kontobaserat obligationssparande. Riksgäldsspar har avvecklats och det går inte längre att sätta in pengar på sparformen. Mer om Riksgäldsspar

Räntepunkt

En hundradels procent. 50 räntepunkter är 0,5 procentenheter.

Ränterisk

Risken att värdet på tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt vis då räntenivåer ändras.

Ränteswap

Avtal mellan två parter om en utväxling eller ett byte av räntebetalningar under en given löptid.

Exempel

Ett byte av fast ränta mot rörlig ränta.

Rörlig ränta

Ränta som varierar beroende på det allmänna ränteläget.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.