Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

O

Obligation

Löpande (överlåtelsebar) skuldförbindelse som ger en eller flera utbetalningar av avtalade belopp. De avtalade beloppen kan vara fixerade i kronor eller beroende på någon faktor, till exempel inflation; se realobligation. Vissa obligationer har flera utbetalningar i form av återkommande räntebetalningar och kallas då kupongobligationer. En obligation utan räntebetalningar kallas nollkupongobligation. Se även statsskuldväxel.

Obligationsmarknad

Marknaden för värdepapper som har löptider längre än ett år. Här handlas både nominella och reala statsobligationer.

Omvärldsrisk

Risken för förlust till följd av förändringar utanför Riksgälden, i exempelvis (världs-)politiskt eller (världs-)ekonomiskt läge.

Operativ risk

Risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Risken kan vara internt eller externt orsakad. Säkerhetsrelaterade risker är en del av operativa risker.

Option

Ett finansiellt instrument som ger rätten att köpa eller sälja en underliggande vara vid en framtida tidpunkt, till ett i förväg bestämt pris.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.