Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

M

Marknadsgarant

Bank eller fondkommissionär som åtagit sig att ställa köp- och säljkurser på värdepapper för att hålla en andrahandsmarknad.

Marknadslikviditetsrisk

Risken att det inte går att realisera eller täcka sin position till gällande marknadspris, eftersom marknaden inte är tillräckligt djup eller inte fungerar på grund av någon störning.

Marknadsrisk

Risken för förlust till följd av att priserna på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Ränterisk, valutarisk och inflationsrisk ingår i marknadsrisk.

Marknadsränta

Den aktuella räntan som statspapper eller Riksgäldsspar köps och säljs till.

Marknadsvärde

Det värde som ett statspapper eller Riksgäldsspar köps och säljs till.

Motpartsrisk, "default risk"

Risken att motparten i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser. Avvecklingsrisk är en form av motpartsrisk.

 

Månadsspar

Regelbundet sparande på Riksgäldssparkonto med rörlig ränta. Se även Riksgäldsspar och Rörlig ränta.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.