Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

L

Landrisk

En samling risker knutna till när affärer görs med en motpart i ett specifikt land. Riskerna avser huvudsakligen ett lands förmåga att sköta sina yttre förpliktelser, förväntningarna på den allmänna ekonomiska utvecklingen i landet, den politiska stabiliteten samt landets lagstiftningsmiljö.

LIBOR

LIBOR står för London Inter Bank Offered Rate. Det är den ränta som bankerna tar för att låna ut till andra banker. LIBOR används som norm i Europa.

Likvidbelopp

Det belopp som köparen betalar när den köper statspapper. Likvidbeloppet är det samma som statspapprets marknadsvärde och påverkas av aktuellt ränteläge och statspapprets återstående löptid.

Likviddag

Betalningsdagen för statspapper eller Riksgäldsspar. Betalningsdagen är oftast några dagar efter bokningsdagen.

Likviditetsrisk

Risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Finansieringsrisk, refinansieringsrisk och marknadslikviditetsrisk ingår i likviditetsrisk.

 

Låneram (inom staten)

Det högsta belopp som en statlig myndighets totala skuld till Riksgälden avseende lån till anläggningstillgångar får uppgå till.

Löpande emission

Emissionen är öppen tills den är fulltecknad.

Löptid

Tiden mellan utgivning och återbetalning för en obligation eller annat finansiellt instrument.

Löptidsmått

I förvaltningen av statsskulden använder vi begreppen löptid och löptidsmått för att styra hur statsskulden är sammansatt. Riksgälden använder ett löptidsmått som kallas genomsnittlig räntebindningstid. Där ingår räntebetalningar och lånebelopp.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.