Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

D

Deflation

Priserna faller, vilket leder till att ekonomin går trögare. Motsats till inflation.

Derivatinstrument

Finansiellt instrument vars värde beror på en annan, underliggande vara. Derivatinstrument används för att hantera kurs- och ränterisker. Vanliga derivatinstrument är optioner, terminer och swappar.

Diarienummer

Diarienummer är ett referensnummer som används för att hålla reda på handlingar. Som myndighet lyder vi under offentlighetsprincipen och har därför ett diarium (en slags dagbok) över inkomna och upprättande handlingar för att göra det enkelt för allmänheten att ta del av innehållet.

Diskontera

Räkna ut värdet på ett framtida kassaflöde.

Duration

Ett sätt att mäta en obligations genomsnittliga räntebindningstid. Duration är också ett vanligt riskmått för en obligation. Duration är det mest använda måttet avseende ränterisk och anger vad som händer när alla marknadsräntor förändras lika mycket.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.