Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

A

Affärsrisk

Risken för förlust till följd av faktorer i den externa affärsmiljön, exempelvis minskad efterfrågan på produkter och tjänster. 

Amortera

Avbetala ett lån.

Andrahandsmarknad

Marknaden där värdepapper handlas, till exempel statspapper.

Anslag

Belopp i statsbudgeten som Riksdagen beslutar får användas för ett visst ändamål. De pengar som en statlig myndighet får för att driva sin verksamhet. Anslag är den vanligaste finansieringsformen för myndigheter. Andra sätt att finansiera verksamheten är avgifter, bidrag och lån.

Avistakonto

Transaktionskonto där behållningen är tillgänglig att betalas ut omedelbart.

Avkastning

Procentuell förändring av en placerings värde.

Avkastningskurva

Kurva som visar sambandet mellan räntan och återstående löptid.

Avvecklingsrisk, "settlement risk"

Risken att den ena parten vid avvecklingstillfället inte fullföljer sina åtaganden, dvs. inte levererar valuta eller värdepapper efter att den andra parten redan uppfyllt sina åtaganden.

 

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.