Ansvarsbegränsning

Innehållet på Riksgäldens webbplats är allmän information och ska inte till någon del ses som finansiell rådgivning. Information om sparprodukter riktar sig till personer med hemvist i Sverige.

Vi försöker alltid att hålla informationen på vår webbplats uppdaterad och korrekt, men kan inte garantera att all information alltid är fullständig och uppdaterad.

Riksgälden ger inga individuella placeringsråd utan informerar endast allmänt om Riksgäldens sparprodukter. Innan du beslutar dig för att spara eller placera i någon av Riksgäldens produkter måste du själv bedöma om det är lämpligt utifrån från din ekonomiska situation. Om du är osäker kan du ta kontakt med en ekonomisk rådgivare, jurist, skattekonsult eller revisor innan du genomför investeringen.

För personer med hemvist i Sverige

Lagstiftning i andra länder än Sverige kan begränsa Riksgäldens rätt att marknadsföra finansiella tjänster och produkter. Det kan också vara förbjudet för oss att publicera information eller erbjuda tjänster på den marknaden om inte Riksgälden till exempel är korrekt registrerad vid detta lands aktuella myndighet eller myndigheter. Lagstiftning i andra länder, till exempel marknadsföringslagar, kan också begränsa Riksgäldens agerande eller ge Riksgälden skyldigheter och restriktioner på den marknaden.

Riksgäldens webbplats riktar sig till personer med hemvist i Sverige. Den riktar sig inte till och är inte avsedd för dig som har hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där Riksgäldens rätt att marknadsföra eller tillhandahålla tjänster eller produkter kan vara begränsad eller förbjuden. Webbplatsen är inte menad att informera om eller marknadsföra finansiella tjänster eller produkter på dessa marknader.

Om person med hemvist i sådant land ändå investerar i Riksgäldens produkter ska Riksgälden inte anses ha marknadsfört tjänster eller produkter på denna marknad.